مخلوط پرلکا با دیگر کودها

با مخلوط کردن سیستماتیک کودها میتوان مواد غذایی مورد نیاز گیاه را یکجا بکار برد.

در این صورت به نکات زیر توجه کنید:

  • از اختلاط پرلکا با کودهای حاوی آمونیوم نیترات خودداری کنید. اختلاط این دو باعث یک سری واکنش های شیمایی شده و در نتیجه آن موجب از دست رفتن آمونیوم می گردد.
  • مخلوط کودها حتما باید در جای خشک نگه داری شود. روی آن را با تارپولین بپوشانید.
  • مخلوط با کودهای هیدروسکوپیک را به سرعت بکار ببرید تا جلوی جمع شدن و تورم آن گرفته شود.
  • اطمینان حاصل کنید که اندازه گرانول کودهای مختلف برای پخش یکدست به اندازه باشد.

جدول اختلاط برای برخی از کودها

مادهمخلوط پذیری
آمونیوم سولفات
+
اوره+
کریستین+
پتاسیوم سولفات
+
کایسریت+
KCl پتاسیوم کلراید
+
سنگ فسفات
+
DAP دی آمونیوم فسفات
+
کلسیم نیترات
o
سه سوپر فسفات
-
MAP مونوآمونیوم فسفات
-
آمونیوم سولفات نیترات
-
ENTEC-
CAN کلسیوم آمونیوم نیترات
-

قابلیت اختلاط و انبار  +
قابلیت اختلاط ولی غیر قابل انبار  o
مخلوط ناپذیر   –

 

مخلوط پرلکا با دیگر کودها