کشورهایی که در آنها دورمکس استفاده میشود (سال ۲۰۱۲) با رنگ سبز مشخص شده اند. دورمکس به ابزاری بسیار مهم و قدرتمند برای مدیریت باغات در این کشورها تبدیل شده است.

کشورهای مصرف کننده دورمکس بر روی نقشه (سال ۲۰۱۲)