دورمکس موثرین ابزار برای تامین نیاز سرمایی درختان برگریز است که باعث افزایش چشمگیر محصول میشود. با دورمکس شما مدیریت باغ خود را به سطح  جدیدی ارتقا می دهید. جلو افتادن٬ همزمانی و فشردگی طول دوره شکوفایی جوانه ها به معنی مدیریت موثر گرده افشانی٬ تیمارهای تغذیه ای و برنامه های مبارزه با آفات است. دورمکس همچنین موجب افزایش قابل توجه درصد شکوفایی جوانه ها میشود.  دورمکس طی چند روز به CO2 و آمونیوم تبدیل شده و هیچ اثری از آن در طبیعت٬ درختان و محصولات باقی نخواهد ماند.

در زیر میتوانید  اطلاعات بیشتری از نحوه مصرف دورمکس بدست آورید.

تصاویر تیمار با دورمکس

زمستان ۱۳۹۶

دورمکس یعنی هنر مدیریت شکوفایی جوانه ها