خواص ضد قارچ پرلکا کلسیم سیانامید

کلیات

محققین اثر سیانامید را بر جُلینه بررسی کرده و نتایج بدست آمده نشان داد که ۳۴ گونه قارچ به طور مثال lternaria dianthi, Helminthosporum species, Phytophthora cactorum and Phytophthora capsici توسط کلسیم سیانامید مهار میشود. پرلکا به اشکال مختلف باعث مهار رشد بیماری های قارچی می شود:

اثرات مستقیم در خاک:

• مهار جوانه زنی هاگ ها و کیست های موجود در خاک(مثل: clubroot, sclerotinia)
• مهار رشد میسیلیوم و جلینه (مثال: Phytophthora, Pythium)
• مهار هاگ زایی(مثال: claviceps purpurea)

اثرات غیر مستقیم در خاک:

• افزایش قارچ های مفید خاک (مثال: گونه پنیسلین )
• تقویت کنترل ارگانیک و طبیعی پاتوژن های خاک
• تجزیه سریعتر باقیمانده محصول در زمین(که محل رشد پاتوژن هایی مثل Venturia است)
• بهبود ساختار خاک که موجب کاهش مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه میشود.

اثرات بر روی خود گیاه که موجب افزایش مقاومت میشود:

• افزایش میزان جذب آمونیوم نیتروژن که باعث تقویت بافت گیاه و افزایش ماده خشک آن میگردد.
• افزایش جذب کلسیم که موجب قوی شدن دیواره سلول میگردد.

کنترل بیماری ریشه چماقی

اورگانیسم موجود در خاک که باعث پدید آمدن بیماری ریشه چماقی می شود Plasmodiophora brassicae است که بعنوان جدی ترین پاتوژن برای سبزیجاتی مثل کاهو و کلم شناخته می شود. پرلکا در کشورهای زیادی بعنوان ابزار استاندارد برای کنترل این بیماری شناخته می شود.

کنترل قارچ اسکروتینیایی

این قارچ موجب پوسیدگی ریشه در محصولات مختلفی مثل کلزا٬ کاهو٬ خیار٬ سیب زمینی٬ گل آفتابگردان٬ سویا و غیره میشود. پرلکا ثابت کرده است که برای نابودی و کاهش این بیماری بسیار مناسب است. بسته به شرایط محیط بین ۷۰٪ تا ۹۰٪‌ این بیماری را میتوان توسط پرلکا کنترل نمود.

کنترل بیماری های حبوبات و غلات

از پرلکا برای کاهش بیماری لکه چشمی در گندم استفاده میشود.

پرلکا همچنین باعث کاهش بیماری پوسیدگی ریشه در حبوبات و غلات شده و اثر قابل توجهی در مقابل تکثیر و پخش قارچ ارگوت و بیماری ناخنک دارد.

پرلکا همچنین باعث کاهش قارچ فوزاریم شده و سطح غلظت ومیتوکسین در دانه ها میگردد. ومیتوکسین نوعی سم است که توسط گونه قارچ فوزاریم تولید میشود و میتواند غلات را برای مصرف انسان و حیوانات نامناسب کند.

خواص ضد قارچی پرلکا Perlka