اثر پرلکا بر آماده سازی کامپوست

هنگامی که کلسیم سیانامید به لایه های کامپوست اضافه میشود، در دوره کوتاهی غلظت بالایی از سیانامید تولید می شود که بر روی حلزون ها، بسیاری از میکروب ها و دانه های علف هرز که به مواد گیاهی چسبیده اند اثر میگذارد. اما پس از حدود یک هفته، سیانامید به طور کامل به آمونیوم یا دیگر شکل های غیر سمی نیتروژن تبدیل میشود. اما برخلاف کودهای معمول، سرعت تبدیل کلسیم سیانامید به نیترات به شدت کند است. این به نوبه خود به سود میکروارگانیسم هایی موجود در کامپوست است که کار تبدیل مواد را بر عهده دارند. بنابراین حدود یک هفته بعد از افزودن کلسیم سیانامید جمعیت باکتری های مفید منفجر میشود که منجر به افزایش قابل توجه دمای پشته میشود. تغییر جمعیت غالب میکروارگانیسم ها به باکتری های مفید همراه با افزایش دما هر دو تاثیر زیاد بر پاکیزگی کامپوست دارند.

اثر پرلکا بر آماده سازی کامپوست